Αρχική > Διαδικασία Κατοχύρωσης

Διαδικασία κατοχύρωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σύμφωνα τον ισχύοντα νόμο περί σημάτων (υπ’ αριθμ. 4072/2012), η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Αρχικά γίνεται η επιλογή των κλάσεων που αφορούν επιχειρηματικά το εμπορικό σας σήμα. Κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. (Αναλυτική καταγραφή των κλάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.). Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις απαραίτητες κλάσεις για την επιχείρησή σας.
 2. Στη συνέχεια γίνεται ένας προέλεγχος από Δικηγόρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπορικό σήμα που σας ενδιαφέρει είναι ελεύθερο για τις κλάσεις που επιλέξατε.
 3. Για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο, κατατίθεται δήλωση από εξειδικευμένο νομικό συνεργάτη στην Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού, αφού ξαναγίνει πλήρης νομικός έλεγχος για την διαθεσιμότητα του σήματος όσον αφορά τις ημέρες που μεσολάβησαν από τον προηγούμενο έλεγχο.
 4. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία ηλεκτρονική καρτέλα, μέσω της οποίας ελέγχουμε όλη την πορεία της διαδικασίας μέχρι την τελική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος ( τις αποφάσεις, ανακοπές , προσφυγές κλπ.).
 5. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος, τότε η Υπηρεσία Σημάτων εκδίδει απόφαση αποδοχής της δήλωσης του εν λόγω εμπορικού σήματος.
 6. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων, ο καταθέτης (δικηγόρος) θα κληθεί, εντός προθεσμίας, να καταθέσει τις νομικές του παρατηρήσεις.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος σε κοινοτικό επίπεδο έχει ως εξής:

 1. Αρχικά γίνεται η επιλογή των κλάσεων κλάσεων που αφορούν επιχειρηματικά το εμπορικό σας σήμα. Κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. (Αναλυτική καταγραφή των κλάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.). Η επιλογή των κλάσεων πρέπει να γίνεται με προσοχή και σαφήνεια (από εξειδικευμένο νομικό) για να αποφεύγεται ο κίνδυνος να συγχέεται το εμπορικό σας σήμα με άλλα παραπλήσια που αφορούν την ίδια κλάση.
 2. Στη συνέχεια γίνεται ένας πρώτος έλεγχος από τους εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες μας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προς κατοχύρωση κοινοτικό σήμα που σας ενδιαφέρει είναι ελεύθερο για τις κλάσεις που επιλέξατε.
 3. Έπειτα κατατίθεται αίτηση κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων και λαμβάνεται αριθμός κοινοτικού σήματος.
 4. Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος ξεκινά η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν τα τέλη κατοχύρωσης σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Κοινοτικού Γραφείου.
 5. Εν συνεχεία ο φάκελος ακολουθεί την εσωτερική διαδικασία του Κοινοτικού Γραφείου, δηλαδή εξετάζεται η αίτηση και γίνεται αποδεκτή σε πρώτο επίπεδο αν πληρεί όλα τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία ή σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται.
 6. Έπειτα ερευνάται αν το συγκεκριμένο κοινοτικό σήμα είναι διαθέσιμο για τις συγκεκριμένες κλάσεις. Αν δεν βρεθεί κανένα όμοιο ή παραπλήσιο προγενέστερο σήμα που να αφορά στις ίδιες κλάσεις , το σήμα γίνεται αποδεκτό και σε δεύτερο επίπεδο.
 7. Το κοινοτικό σήμα δημοσιεύεται .
 8. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις από τρίτους, που θεωρούν ότι το προς κατοχύρωση σήμα μοιάζει με το δικό τους, ακολουθείται μια διαδικασία διαπραγματεύσεων ή και ανακοπής, αλλιώς το κοινοτικό σήμα κατοχυρώνεται σε τελικό βαθμό.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η διαδικασία κατοχύρωσης διεθνούς σήματος προαπαιτεί την κατοχύρωση ή την σχετική κατάθεση αίτησης του σήματος σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Επομένως και η διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση διεθνούς σήματος είναι αντίστοιχα α) κατάθεση σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Εμπορίου ή β) κατάθεση σχετικού φακέλου στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων και στην αυθημερόν καταβολή του τέλους μεταβίβασης (transmission fees), προκειμένου να διαβιβάσει το Κοινοτικό Γραφείο τον φάκελο στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων.