Αρχική > Κατοχύρωση Ονόματος

Κατοχύρωση ονόματος (εμπορικού σήματος)

Η κατοχύρωση ονόματος ή αλλιώς εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης στην Ελλάδα γίνεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε Ευρωπαϊκό (κοινοτικό) επίπεδο γίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Ε. που ονομάζεται OHIM, ενώ διεθνώς ένα σήμα κατοχυρώνεται στην WIPO.

Η κατοχύρωση ονόματος πεδίου (domain name) με κατάληξη .gr γίνεται μέσω εγκεκριμένου καταχωρητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας .

Το πιο ενδεδειγμένο και σύνηθες για μια επιχείρηση είναι η εμπορική της επωνυμία, το όνομα του ιστοτόπου (domain name) και το εμπορικό της σήμα να ταυτίζονται. Η εμπορική επωνυμία διακρίνει τον φορέα της επιχείρησης, το όνομα του ιστοτόπου (domain name) διακρίνει την διαδικτυακή της διεύθυνση και το εμπορικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης.

Όταν μία εμπορική επωνυμία ακολουθεί την διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, τότε: α. προσδιορίζει αναμφισβήτητα και επίσημα την απαραίτητη σύνδεση ανάμεσα στα προϊόντα/υπηρεσίες και την επιχείρηση. Προσδιορίζει και εγγυάται, δηλαδή, με σαφήνεια και ασφάλεια στο αγοραστικό κοινό την προέλευση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την συγκεκριμένη επιχείρηση. β. Το όνομα της εταιρείας συνδέεται με την ποιότητα των  προϊόντων/υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Γεγονός που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, σε μεταγενέστερη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης, έναντι χρηματικού τιμήματος. γ)Η επιχείρηση αποκτά ένα επιπλέον διαφημιστικό πλεονέκτημα με το κύρος που προσδίδεται σε αυτήν από την επίσημη κατοχύρωση του ονόματός της.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται απολύτως σαφές, ότι η κατοχύρωση του ονόματος μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το κύρος της επιχείρησης, καθώς επίσης και για την ποιότητα και την φήμη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Μειώνεται έτσι ο κίνδυνος παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού και διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία της  αγοράς(εγχώριας, Ευρωπαϊκής, παγκόσμιας).

Διάρκεια προστασίας – Ανανέωση εμπορικού σήματος

Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι μία δεκαετία (10 έτη). Η διάρκεια ισχύος ενός εμπορικού σήματος μπορεί να παρατείνεται με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης και  καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανανέωσης.